منظور از بودجه چيست؟


بودجۀ خريد منابع اطلاعاتي در كتابخانه ها، ابتداي هرسال ، به ازاي واحدهاي مختلف تعريف ميشود تا از طريق آن بتوانند منابع مورد نظر خود را تهيه كنند. در قسمت بودجه واحد سازماني امكان مشاهد مبلغ كل بودجه( مبلغي كه مديريتِ مجموعه، براي آن واحد سازماني درنظر گرفته است).

1401/4/6
فایلهای پیوست

تفاوت مانده تخميني و واقعي چيست؟

مانده تخميني، مبلغي است كه قبل از تاييد مدرك مورد نظر از مقدار كل بودجه كم ميشود تا بتوانيم به طور پيش فرض بدانيم چه مقد....

منظور از بودجه چيست؟

بودجۀ خريد منابع اطلاعاتي در كتابخانه ها، ابتداي هرسال ، به ازاي واحدهاي مختلف تعريف ميشود تا از طريق آن بتوانند منابع م....

مدت زماني كه نياز است يك منبع مراحل ساماندهي و آماده سازي را طي و قابل استفاده باشد چقدر است؟

بين زمان بسته به حجم و تراكم كار و نوع منبع ، معمولا بين 15 – 20 روز مي باشد.

فهرست