پروژه ها و طرح ها
پروژه ديجيتال سازي كتابهاي مرجع

كتابهاي مرجع، پر استفاده ترين منابع قشر دانشگاهي مي باشد و دسترسي آسان به آنها موجب افزايش كيفيت آموزشي دانشگاه مي گردد. از اين رو بر آن شديم اين دسته از كتابها را به صورت ديجيتال در آوريم.

جدول مشخصات پروژه به اين شرح است:

 مدير پروژه آقاي ....
 زمان تخميني 1200 ساعت
 زمان صرف شده تا كنون 561 ساعت
 هزينه تخميني 1200000 ريال
 هزينه صرف شده تا كنون 577000 ريال
 درصد انجام 48%

 

پروژه کتاب گردانی

در اين پروژه سعي گرديده تا پس از با استفاده از باركد كتابها و همچنين دستگاه هاي باركد خوان از راه دور موجودي حقيقي تمامي كتابها را بدست آورد و با موجود منطقي مقايسه نمود.

جدول مشخصات پروژه به اين شرح است:

 مدير پروژه آقاي ....
 زمان تخميني 1200 ساعت
 زمان صرف شده تا كنون 561 ساعت
 هزينه تخميني 1200000 ريال
 هزينه صرف شده تا كنون 577000 ريال
 درصد انجام 48%